شرایط دانشگاه


1- دانشجویان در هر ترم از مزایای وام شهریه در چارچوب سهم تخصیصی از صندوق رفاه دانشجویان برخوردار خواهند شد.
2- کلیه دانشجویان در طول تحصیل تحت پوشش بیمه حوادث قرار خواهند گرفت.
3- دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفیف شهریه برخوردار می گردند.
4- مؤسسه دارای امکاناتی از قبیل کتابخانه – سایت های کامپیوتر و آزمایشگاههای مجهز می باشد.
5- دانشجویان دارای نسبت فامیلی (از قبیل برادر ، خواهر و همسر) از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد.
6- دانشجویانی که دو مقطع تحصیلی را در این مؤسسه تحصیل نمایند از تخفیف شهریه برخوردار می شوند.
7- امکان استفاده دانشجویان از خوابگاههای خودگردان سطح شهر.
آدرس : اهواز – کوی ملت - خیابان اقبال - فاز3-بین خیابان 3 و4 کمربندی – کدپستی: 6164888518
تلفن : 061-34468665-6 نشانی وبگاه : www.karoon.ac.ir