بازدید علمی دانشجویان گروه برق از سد ونیروگاه کارون ۳ ایذه