04 ارديبهشت 1396 ساعت 13:58

گروه برق

لیست رشته ها

- کاردان فنی برق - الکترونیک

- فناوری اطلاعات و ارتباطات

- الکترونیک - الکترونیک عمومی

- الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی

- الکتروتکنیک - برق صنعتی

- مهندسی تکنولوژی الکترونیک

- مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

- مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

- مهندسی برق

- کاردان فنی برق - قدرت

 

گروه کامپیوتر

لیست رشته ها

- علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

- علمی کاربردی سخت افزار کامپیوتر

- مخابرات - ارتباط داده ها

- کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر

- مهندسی تکنولوژی نرم افزار

- مهندسی تکنولوژی سخت افزار

- مهندسی فناوری اطلاعات

- مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

 

مدیرگروه رشته

 

گروه صنایع

لیست رشته ها

- کاردانی صنایع - ایمنی صنعتی

- ایمنی صنعتی و محیط کار

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group