مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری

تعریف و اهداف دوره


دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است و هدف از آن تربیت افرادی است که در زمینه مطالعه، طراحی، ساخت، راه اندازی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری جمع آوری، سازماندهی، طبقه بندی، استفاده و انتقال اطلاعات و مدیریت فرآیند آن ها؛ تبحر لازم را داشته باشد.

مهارت های دانش آموختگان


دانش آموختگان این رشته به عنوان کارشناس ارشد در زمینه های زیرمهارت های لازم را فراخواهند گرفت:
• مدیریت شبکه ها
• ارائه و بستر سازی شبکه های لازم
• بهینه سازی و بهبود شبکه ها
• مدیریت نگهداری، عیب یابی و رفع خرابی های شبکه ها
• ایجاد امنیت لازم در شبکه های مخابراتی و کامپیوتری
• ارزیابی کیفیت و کارایی شبکه های کامپیوتری
• پیش بینی وسعت نیاز های آتی سازمان به شبکه های کامپیوتری

طول دوره


برنامه درسی دوره برای 4 نیمسال طرح ریزی شده است و طول آن حداکثر 3 سال می باشد (طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، و طول هر ترم 16 هفته آموزشی کامل، مدت هر واحد درس نظری 16 ساعت وبرای دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

تعداد واحدهای درسی این دوره علاوه بر دروس جبرانی، برابر 32 واحد است.
توضیح: سرفصل و چارت رشته مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری مشابه با مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری می باشد.