مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)

معرفی رشته


با توجه به نیاز صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به توسعه در حوزه هایی نظیر مخابرات سیار"دولت الکترونیک" ، "تجارت الکترونیک" و دیگر زمینه های مرتبط و همینطور نیاز مبرم کشور به نیروهای متخصص در این حیطه ها که به نوعی مورد تاکید مواد 43 الی 50 قانون توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چهارم(بویژه ماده 45) قرار گرفته است، و نیز عنایت به کاربرد فناوری های جدید در شبکه های ارتباطی کشور آموزشهای مرتبط به نصب، راه اندازی ، نگهداری و اپراتوری این شبکه ه(و اجزاء آنها) اولویت خاصی در رفع نیاز ها در این حوزه از صنعت برخوردار می باشد.
به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و ایجاد بستری مناسب برای تربیت کارشناسان توانمند، دوره ی مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با برنامه ریزی درسی متناسب با نیازها و محدودیتهای شغلی-تخصصی در این زمینه، با مشخصات ذیل(در محدوده ی مهندسی تکنولوژی) تدوین گردیده است.

لزوم توجه به نقش اساسی و مهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشهای زیربنائی اقتصاد کشور و نیاز به این فناوری در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین پیشرفت فوق العاده سریع و گسترده سیستمهای مخابراتی و فناوریهای بکار گرفته شده و تحقیقات عمیق و وسیع در بهبود این ابزارها برای ارائه خدمات بهتر، ایجاب می نماید تا متخصصانی تربیت گردند که از طریق دانش فنی و آشنایی علمی و عملی بافناوریهای موجود در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه های تخصصی مربوطه آماده تصدی شغل یا مشاغل خاص از مجموعه مشاغل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سصح کارشناسی باشند.