24 آذر 1396 ساعت 11:38

 

دانشجویان برتر نیمسال اول 94 - 93

 

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مقطع معدل نیمسال
1  محمد علی حسین پور برق - قدرت کارشناسی ناپیوسته 17.99
2 محمد امین چهره افروز  برق - قدرت   کارشناسی ناپیوسته 17.6
3 داود بهرامی بوانی  برق - قدرت 
کارشناسی ناپیوسته  17.53
4 رضا سلطانیان فلاحیه  الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 18.24
5 صادق بهروز مرمضی الکترونیک - برق صنعتی کاردانی پیوسته 18.68
6 سجاد زارعشارونی الکترونیک - تاسیسات الکتریکی کاردانی پیوسته 17.04
7 رامین یوسفی سخت افزار کارشناسی ناپیوسته 17.09
8 محمد رضا بختیاری زاده فرد مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 19.18
9 محمد مولازاده دزفولی مهندسی تکنولوژی نرم افزار  کارشناسی ناپیوسته  18.69
10  خلود شرفی کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر  کاردانی پیوسته 17.28
11 حسن مشحودزاده کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر   کاردانی پیوسته 17.18
12 یحیی جنتی علمی کاربردی نرم افزار  کاردانی ناپیوسته 17.52
13  فاطمه مهدیان علمی کاربردی نرم افزار کاردانی ناپیوسته 17.26
14 ندا طرفی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 18.13
15 فاطمه رادپور مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 18.37
16 نسیم یوسفی مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 18
17 سید محمد مرتضوی نیا مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 17.68
18 مسعود کرمی مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 17.27
19 معسومه طاهری فناوری اطلاعات و ارتباطات کاردانی ناپیوسته 18.99
20 رضا داودی مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 18.32
21 شاهرخ باقری بابا احمدی مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 18.12
22 روزبه کلکچیان مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 18.05
23 جعفر کردانی مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 17.15
24 میلاد مقصودی برق - قدرت کاردانی ناپیوسته 17.62
25 رایحه یوسفی حاجیوند علمی کاربردی نرم افزار کاردانی ناپیوسته 17.1
26 سیده مریم موسوی باصدی مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 19.28
27 فاطمه مهدی پور مهندسی فناوری اطلاعات کاردانی پیوسته 17.36
28 زینب یوسفیانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 19.58
29 حمیده شیرازی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 18.86
30 یوریه زبیدی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 18.62
31 ایمان نژادبختیاری مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 18.76
32 فاطمه اصلانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار  کارشناسی ناپیوسته 17.16
33  نسرین لطفی گل سفیدی مهندسی تکنولوژی سخت افزار کارشناسی ناپیوسته 18.97
34 ناصر ساده نژاد مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 18.68
35  علی مزاحی برق - قدرت کارشناسی ناپیوسته 17.45
36 سمانه موسوی مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 18.05
37 مصطفی الهی مهر مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 19.48
38 محسن روستایی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات  کارشناسی ناپیوسته 18.53
39  احمد موحدی نیا  مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات  کارشناسی ناپیوسته 18.16
40 ثریا منجزی ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 18.82
41 هادی محمودی راد ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 17.70
42 هوشنگ شوشتری ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 17.62
43 محمود خلیلی ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 19.11
44 عامر لویمی ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 18.68
45 حسین مقصودی ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 17.27
46 آمنه اسدی مهندسی برق کارشناسی پیوسته 19.21

 

 

هدایت به بالا

Template Design:Dima Group